Om GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679/EG)

Advanced Skin Care Göteborg AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi
erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller
administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att
det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet
av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina
intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa
uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att
behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten
behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och
kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det
särskilt överenskommits mellan Advanced Skin Care Göteborg AB och dig, (ii) då det inom
ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är
nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut
eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som
utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande,
eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att
utveckla, analysera och marknadsföra Advanced Skin Care Göteborg AB:s verksamhet sparas
under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advanced Skin Care Göteborg AB om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget
initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana
uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för
direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett
maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en
tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett
klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen
(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du
bor eller arbetar.

Beställ produkt

Här kan du beställa dina produkter i lugn och ro när det passar dig. För att handla nimue, pHformula eller Dr K, besök i första hand vår klinik på våra öppettider. Är du kund hos oss sedan tidigare eller önskar få dina produkter hemskickade*, vänligen fyll i beställningsformuläret nedan så återkommer vi med betalinstruktioner:

*Fraktfritt på beställningar över 1500 kr, annars tillkommer 59 kr i fraktkostnad. Din personliga information hanteras i enlighet med GDPR och vår Privacy Policy.